State Briefs

Month- July

State

Schemes

MGNREGA

NRLM

IAY

PMGSY

Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chhatisgarh
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Maharastra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Madhya Pradesh
Nagaland
Oddisa
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal